Social/Economic

Scrisoare privind excluderea Federației Ruse din Comisia Dunării, transmisă de Ovidiu Cupșa, vicepreşedinte secretar al EDINNA

Scrisoare privind: Denunţarea “Convenţiei cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre” – Belgrad, 1948 şi a încheierii unei noi Convenţii privind Comisia Dunării, Excluderea Federaţiei Ruse – membru abuziv al Comisiei Dunării, Actualizarea regimului limbilor de circulaţie internaţională pe Dunăre.

CONTEXT:
Comisia Dunării este o organizaţie internaţională, interguvernamentală, a statelor riverane Dunării sau legate de coridorul dunărean. Comisia Dunării este formată din 11 state membre: Austria, Bulgaria, Croaţia, Federaţia Rusă, Germania, Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Alte nouă state au primit statut de observator, acestea fiind Belgia, Cehia, Cipru, Franţa, Grecia, Muntenegru, Macedonia, Olanda şi Turcia. Comisia are astăzi sediul la Budapesta. Între statele membre ale Comisiei Dunării, se află și Federaţia Rusă.

Mai mult, conform acestei Convenţii, chiar si astăzi, franceza şi rusa sunt limbile oficiale pe Dunăre, ceea ce contravine standardelor de pregătire profesională a personalului navigant. Federaţia Rusă se află la mii de kilometri distanţă de bazinul hidrografic al Dunării. Iar pe teritoriul său nu există vreun afluent al Dunării. Ca urmare, nu există nicio legătură între Federaţia Rusă și fluviul Dunărea.

Anul trecut, în martie, statele member s-au întâlnit, la sediul Comisiei din Budapesta, pentru a decide o reacție față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care este un stat riveran Dunării și Brațului Chilia. În loc să decidă excluderea Rusiei din Convenţia Dunării, cum era firesc, decizia a fost una soft – de suspendare temporară a Federaţiei Ruse la lucrările Comisiei.

În continuare, Federaţia Rusă este mebru cu drepturi depline – un membru abuziv, care aminteşte întregii Europe de expansionismul rusesc şi dorinţa Rusiei tariste, a URSS si a actualului stat agresor rus de a se impune prin orice mijloace în Europa.

Ca urmare, transmit Guvernului României şi Ministerului Afacerior Externe următoarea scrisoare:

Către: Guvernul României,
În atenția: Ministerului Afacerior Externe

Domnule Prim Ministru,
Domnule Ministru,

Subsemnatul, semnatar al acestei scrisori, implicat în organizaţii europene şi internaţionale reprezentative pentru navigaţia pe ape interioare, semnalez, în nume propriu:
Statutul abuziv al Federaţiei Ruse ca stat mebru al Comisiei Dunării, conform ”Convenţiei din 18 august 1948, privind regimul navigaţiei pe Dunăre, publicată în  Buletinul Oficial nr. 253 din 30 octombrie 1948 – emitent ministerul Afacerilor Externe.

Singurele posibile legături ale Rusiei cu Dunărea sunt secolele de încercări ale Rusiei ţariste, ale URSS si ale actualului stat agresor rus de a se impune prin orice mijloace în Europa si de a obţine controlul la Gurile Dunarii, prin războaie expansioniste, de agresiune asupra statelor riverane Dunarii, inclusiv a României.
Chiar şi astăzi, prin agresiunea asupra Ucrainei si bombardarea Portului Reni, de pe Dunăre, aflat la graniţa cu România, Federaţia Rusă continuă această politică expansionistă. În 1948, la semnarea acestei convenţii, Rusia a început, în fapt, sovietizarea Dunării, Convenţia a fost semnată de către reginul comunist, de tristă amintire,
prin Ana Pauker şi nu reflectă realitatea politică, economică şi militară actuală, în care România este membră cu drepturi depline a Uniunii Europene şi a NATO.

Conform acestei Convenţii, chiar şi astăzi, la Art 15, se menţionează: “Franceza şi Rusa sînt limbile oficiale ale Comisiunii.” Convenția Dunării era semnată de: Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Republica Populară Bulgaria, Republica Populară Ungară, Republica Populară Română, Republica Sovietica Socialistă Ucraina, Republica Populară Cehoslovacă și Republica Federativă Populară Iugoslavia.

Aceste state fie au fost dizolvate, fie au trecut de la regimul comunist/sovietic la cel democratic si au aderat la tratate şi convenţii incompatibile cu realitatea politică de la acea dată. Un exemplu, care afectează direct capacitatea personalului navigant fluvial de a-si exercita profesia este Directiva (UE) 2017/2397. Aceasta stabilește un sistem armonizat pentru certificarea calificărilor persoanelor implicate în operarea navelor care navighează pe căile navigabile interioare ale UE, precum şi recunoaşterea acestor calificări în Uniunea Europeană. Ea este transpusă în legislaţie naţională prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 209 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară.

În acest ordin, conform Anexei 2, examinarea se face de către autorităţile statelor competente, în limba naţională şi cu dovedirea cunostinţelor minime de limbă engleză.

Obligativitatea utilizării ca limbi oficiale a limbilor ruse şi franceze pe Dunăre, contravine prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru standardele de instruire a personalului navigant, care este în imposibilitatea de a-şi practica
profesia în acest fel.

Mai mult, pe Dunărea Maritimă este valabilă Conveţia STCW – 1978 si a altor conventii ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, la care Romania este parte din 1965, iar limba de circulaţie maritimă internaţională este limba engleză.

Sunt convins că, la o analiză exhaustivă, există şi în alte domenii: politic, economic, militar etc, convenţii şi tratate internaţionale incompatibile cu acea Convenţie, semnată în 1948. Ca urmare, consider că este necesară începerea demersurilor pentru:
1. Denunţarea ”Convenţiei din 18 august 1948, privind regimul navigaţiei pe Dunăre, de către România si statele riverane Dunării.
2. Încheierea unei noi Convenţii, actualizată ca şi conţinut, conform realităţilor politice şi economice actuale, din care să nu facă parte Federaţia Rusă.
3. Stabilirea regimului lingvistic al Comisiei Dunării, conform articolului 342 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi introducerea ca limbă oficială, pe tot cursul Dunării, inclusiv a limbii engleze – limbă de circulaţie internaţională între lucrătorii fluviali si maritimi.

Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa
Vicepreşedinte Secretar al EDINNA – Education Inland Navigation

Related Articles

Back to top button